Park, Baan & Speel Reglement

________________________________________  

1. Opening en sluiting van het tennisseizoen

1.1 De opening is omstreeks 1 april, de sluiting is op 1 november.

Voorjaar: De openingsdatum wordt mede bepaald door de weersomstandigheden. Afhankelijk hiervan adviseert de Accommodatie commissie aan het bestuur vanaf welke datum de banen bespeelbaar zijn.

Najaar: Zolang de netten nog niet zijn afgehaald kan er in het najaar nog op de banen gespeeld worden.

1.2 Tijdens het tennisseizoen zijn de banen bespeelbaar op elke dag van zonsopgang tot ongeveer 23.00.

De kleedkamers en kantine zijn normaal gesproken niet eerder open dan 08.30 uur ’s ochtends. ’s Avonds kan zowel de kantine als de kleedruimte eerder gesloten worden als er weinig spelers aanwezig zijn.

Incidenteel kan door het bestuur in overleg met de beheerder afwijkende openings- en sluitingstijden van de kantine.

________________________________________  

2. Algemene regels

2.1 Het gebruik van de kleedkamers is voor eigen verantwoording. Laat in de kleedkamers geen geld en waarde-objecten achter.

2.2 Ieder lid heeft de plicht ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegedaan aan de eigendommen van de vereniging, leden en bezoekers.

2.3 Na gebruik van de tennisbaan, de kleedruimte, het terras, ruimt ieder lid zijn spullen op. Mochten de prullenbakken te vol zijn, dan meldt de speler dat aan de beheerder.

2.4 Het schoonmaken van de tennisschoenen moet gebeuren vóór het betreden van het terras. Schoonspoelen onder de kraan of douche is ten strengste verboden.

2.5 Tennistassen worden bij voorkeur geplaatst op de daarvoor bestemde rekken, zeker tijdens de competitie periode.

2.6 Het gebruik van de speeltuin is voor eigen verantwoording. Alleen kinderen jonger dan 13 jaar kunnen van de speeltuin gebruik maken. De ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk om zelf toezicht uit te oefenen op hun kinderen.

2.7 Het terrein achter de banen 6, 11 en 12 is van het waterschap. Het betreden van dit gebied is niet toegestaan.

2.8 In zaken waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

2.9  GTR is rookvrij, zowel in het clubhuis als op het buitenterrein (voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten).  

________________________________________

3. Baanreglement

3.1 Men is verplicht tijdens het tennisspel tenniskleding te dragen. Spelers, die van deze regel afwijken, kunnen van de baan verwijderd worden. De beheerder en de bestuursleden houden hierop toezicht.

3.2 De tennisbanen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen.

3.3 De tijdens het spelen ontstane kuilen in de gravellaag dienen direct verholpen te worden door dit gelijk te maken en vast te trappen.

3.4 Na gebruik van de baan moet de baan geveegd worden. Ook als er al nieuwe spelers klaar staan.

3.5 Indien de toestand van een baan volgens het oordeel van de beheerder, het bestuur, of de voorzitter van de Accommodatie commissie, zodanig is dat deze dient te worden bijgewerkt of onbespeelbaar is, dan moeten de spelers, op het eerste verzoek de baan verlaten.

3.6 Als het geregend heeft en er staan plassen op de baan mag er niet op gespeeld worden. Tevens is het verboden om de plassen met behulp van het sleepnet te verspreiden, of met behulp van sponzen het water te verwijderen. De beheerder, het bestuur, of de voorzitter van de Accommodatie commissie geeft aan wanneer er weer gespeeld mag worden.

3.7 Het kan in het voor- en naseizoen voorkomen, dat de toplaag van de banen in de ochtend nog bevroren is. De banen mogen dan niet bespeeld worden, de beheerder, het bestuur, of de voorzitter van de Accommodatie commissie, bepaalt vervolgens wanneer de banen weer gebruikt kunnen worden.  

3.8 Als er door of na weersomstandigheden niet alle banen bespeeld kunnen worden, dan geldt de volgende “in gebruikname” volgorde: de competitie; door of namens GTR georganiseerde activiteiten; trainingslessen; vrij spelen.  

3.9 GTR is vanaf 01-01-2021 rookvrij, zowel in het clubhuis als op het buitenterrein (voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten).  

________________________________________

4. Het speelreglement

Het speelreglement regelt de verdeling van de speelgelegenheid over de 12 beschikbare tennisbanen genummerd van 1 t/m 12. We onderscheiden twee soorten speelgelegenheid:

4.1 Vrij tennissen voor alle leden.

Voor zover de tennisbanen niet gereserveerd zijn voor de onder punt 4.2 genoemde tennisactiviteiten kunnen deze banen gereserveerd worden door middel van het digitale afhangbord. De afhangtijd voor een single is 60 minuten, voor een dubbel ook 60 minuten. Je moet je houden aan de instructie regels die bij het reserveringsbord vermeld zijn.

4.2 Georganiseerd tennissen (lessen, training, competitie etc.)

Het bestuur en de commissies behouden zich het recht voor tijdens het tennisseizoen banen te reserveren voor georganiseerde tennisactiviteiten zoals: tennislessen, tennistraining, toernooien, competitie, opvang nieuwe leden etc.

Het aantal baanuren, dat hiervoor gereserveerd wordt zal bij het afhangbord worden aangegeven.

Tijdens de avonduren zullen er maximaal 3 lichtbanen gereserveerd zijn voor de trainingen.

Reserveringen kunnen via de verenigingsapp ingezien worden.

Men doet er goed aan om alvorens een “vrije” baan te reserveren zich op de hoogte te stellen van het weekstaatje op de baan waarop men wil reserveren. Tot het begin van de aangekondigde activiteiten mag men op de te reserveren banen spelen, maar men moet op eerste verzoek de baan verlaten, als de activiteit begint, dus ook als de 60 minuten nog niet voorbij zijn.  

________________________________________

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering januari 2005

Punt 3.8 toegevoegd tijdens de bestuursvergadering van 17 mei 2005.

Geactualiseerd op 23-07-2012.

Geactualiseerd op 01-10-2020.

Geactualiseerd op 23-02-2021.