Preventief Beleid

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom heeft GTR een preventief beleid opgesteld, welke bestaat uit Gedragsregels, Aannamebeleid en een Vertrouwenspersoon.

Gedragsregels

De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. GTR hanteert de gedragscodes zoals opgesteld door Centrum Veilige Sport Nederland. Voor de gedragsregels voor specifieke doelgroepen, klik hieronder:

Functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

Trainers/coaches en begeleiders

Sporters

Topsporters

Scheidsrechters en officials

 

Aannamebeleid

Bij de aanstelling van nieuwe vrijwilligers, doorloopt GTR een of meer van de volgende stappen:

 • Kennismakingsgesprek
 • Navragen referenties
 • Aanvragen VOG
 • De vrijwiliger wordt lid van de bond waar mogelijk
 • Als de vrijwilliger geen lid wordt van de bond, tekent deze een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht)
 • Maak de vrijwiliiger bekend met de Gedragsregels

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en treiteren zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van GTR probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

 1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst wordt
 2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag
 3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van GTR met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.
 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van GTR ten aanzien van het beleid op het park van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
 5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken.
 6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen.
 7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.  

De VCP van GTR is: Marga Schols (046 - 4757498, [email protected])

Daarnaast kunnen alle sporters terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland via https://centrumveiligesport.nl/contact.

Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.